STATUT MAŁOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HISTORII „RAWELIN”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§l

Stowarzyszenie nosi nazwę Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin" i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Krakowie i posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Kraków. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie ma charakter otwarty, stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi, społecznymi, itd. i nie reprezentuje żadnych instytucji rządowych czy religijnych.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§6

Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

§8

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji.

§9

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

 • badanie historii państwowości polskiej;
 • działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym w szczególności popularyzację treści patriotycznej i niepodległościowej;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  w tym dokumentacja materialnych przejawów działalności człowieka na obszarze Państwa Polskiego, badanie i wzbogacanie wiedzy historycznej, a w szczególności historii militarnej, tradycji oręża polskiego, eksterminacji i prześladowań narodu polskiego i innych narodów w okresie działań wojennych, okupacji i zaborów, a także innej działalności okupantów i zaborców na ziemiach polskich oraz popularyzacje wiedzy z tego zakresu;
 • działalność w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym wzbogacanie oraz popularyzacja wiedzy o materialnych pozostałościach, architekturze militarnej, infrastrukturze wojennej, działaniach wojennych i eksterminacyjnych;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym popularyzowanie i promowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych;
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

§10

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, placówkami naukowymi, muzeami;
 • opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia i jego członków;
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji itp.;
 • popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem;
 • prowadzenie analiz i studiów;
 • działalność szkoleniową, informacyjną, wydawniczą;
 • wymianę informacji, materiałów i sprzętu;
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych m.in. historycznych i architektonicznych;
 • organizowanie i prowadzenie biblioteki i archiwum dla Stowarzyszenia;
 • wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej;
 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową;
 • prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§11

Stowarzyszenie działa w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • turystyki i krajoznawstwa.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§12

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, a także osoba prawna. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą ustawowych przedstawicieli należeć do Stowarzyszenia bez prawa głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających;

3) stowarzyszonych;

4) honorowych.

§14

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pragnące czynnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia i posiadają minimum roczny staż jako członek wspierający.
 2. Członkowie zwyczajni są przyjmowani decyzją Zarządu Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 • korzystania z majątku Stowarzyszenia na potrzeby realizacji celów Stowarzyszenia;
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich;
 • pamiętać, że wszystkie prace i działania przez nich podejmowane i wykonywane, powinny mieć na celu dobro Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, które popierają działalność Stowarzyszenia i zadeklarują świadczenia na rzecz Stowarzyszenia. Świadczeniami członków wspierających mogą być w szczególności świadczenia pieniężne i rzeczowe.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela
 3. Członkowie wspierający są przyjmowani decyzją Zarządu Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.
 4. Członkowie wspierający, nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 5. Członkowie wspierający mają obowiązek:
 • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • pamiętać, że wszystkie prace i działania przez nich podejmowane i wykonywane, powinny mieć na celu dobro Stowarzyszenia.

§16

 1. Członkami stowarzyszonymi mogą zostać osoby fizyczne, które popierają działalność Stowarzyszenia.
 2. Członkowie stowarzyszeni są przyjmowani decyzją Zarządu Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej.
 3. Członkowie stowarzyszeni, nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członkowie stowarzyszeni mają obowiązek:
 • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • pamiętać, że wszystkie prace i działania przez nich podejmowane i wykonywane, powinny mieć na celu dobro Stowarzyszenia.
 1. Członkowie stowarzyszeni są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§17

1.Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

 1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje osobom fizycznym Walne Zgromadzenie, za wybitną działalność na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi mają obowiązek:
 • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • pamiętać, że wszystkie prace i działania przez nich podejmowane i wykonywane, powinny mieć na celu dobro Stowarzyszenia.

§18

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia
 2. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia działający z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 • z powodu nieetycznego i niekoleżeńskiego zachowania;
 • z powodu działania wbrew dobremu imieniu Stowarzyszenia;
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 • z powodu niedotrzymania terminu płatności składki przez okres większy niż 4 miesiące;
 • z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • z powodu śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§19

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje w terminie dwóch tygodni odwołanie do następnego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§20

Na wniosek członka Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić obowiązki członka na okres do jednego roku. Zarząd może postanowić o zwolnieniu członka z obowiązku opłacania składek członkowskich w okresie zawieszenia. W okresie tym członek nie traci przysługujących mu praw.

 

ROZDZIAŁ 4

Władze Stowarzyszenia

§21

 1. Wybory władz Stowarzyszenia wszystkich stopni odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia wszystkich stopni trwa 2 lata.
 3. Członkami komisji rewizyjnej mogą być tylko osoby nie będące pracownikami Stowarzyszenia i nie pełniące innych funkcji społecznych we władzach Stowarzyszenia.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 5. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw personalnych. Na żądanie większości uprawnionych do głosowania, podjęcie każdej uchwały może odbywać się w głosowaniu tajnym.
 6. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.
 7. Uchwały w sprawie zmian statutu wymagają większości dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 8. Uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają większości trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie

2) Zarząd Stowarzyszenia;

3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia;

 

 1. Walne Zgromadzenie.

§23

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, stowarzyszeni, honorowi oraz zaproszeni goście.

§24

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§25

Walne Zgromadzenie zwyczajne sprawozdawcze jest zwoływane nie rzadziej niż raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na dwa lata.

§26

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na wniosek:

 • Zarządu Stowarzyszenia
 • Komisji Rewizyjnej
 • co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków zwyczajnych, zgłoszony na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

§27

Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§28

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który pisemnie, drogą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia na forum internetowym Stowarzyszenia zawiadamia o tym członków zwyczajnych, wspierających, stowarzyszonych i honorowych, podając termin wraz z godziną, miejscem i porządkiem obrad oraz terminem zwołania drugiego Walnego Zgromadzenia w przypadku braku quorum co najmniej na 7 dni przed Zgromadzeniem.

§29

1.Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 1. W przypadku braku quorum, Zarząd Stowarzyszenia zamieszcza ogłoszenie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia na forum internetowym Stowarzyszenia. Drugi termin Walnego Zgromadzenia nie może odbyć się wcześniej niż 30 minut od upływu pierwszego terminu i jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych członków.

§30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 •  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalanie zmian statutu;
 • wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i wniosków przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przypadku, gdy Statut takie odwołanie wyraźnie przewiduje;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku po likwidacji;
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawy, które stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały.

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia.

§32

 1. Zarząd Stowarzyszenia  kieruje działalnością Stowarzyszenia  i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Do Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 • realizacja celów Stowarzyszenia;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 • uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia;
 • sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia i budżetu;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 • organizacja i prowadzenie odpłatnej działalności pożytku  publicznego;
 • przyjmowanie i usuwanie członków;
 • rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem Statutu przez członków Stowarzyszenia.

§33

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz Skarbnika. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd wybiera Walne Zgromadzenie Członków. Zastępcę Prezesa oraz Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie większej niż dwóch członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby.

 

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§34

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia kontroluje całokształt działalności statutowej Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób w tym z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
 • prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 • wnoszenie o usunięcie członka na podstawie przeprowadzonej kontroli;
 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia może dokooptować do swojego składu jedną osobę na miejsca zwolnione.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia.

 

§35

Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

§36

Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym zbywanie i obciążanie, leży w gestii Zarządu Stowarzyszenia, z uwzględnieniem zasad i ograniczeń określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

§37

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

 • ze składek członkowskich;
 • zbiórek publicznych
 • darowizn, spadków, zapisów, nieodpłatnego przekazania;
 • dotacji;
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego

§38

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§39

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie Prezes Zarządu i jeden członek Zarządu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

 

§40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).