Wywoławczy czynsz dzierżawny, czyli jak karane są muzea, domy kultury, świetlice, NGO-sy za działalność niezarobkową.

 

Stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego ustalane są na podstawie zarządzenia Nr 335/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.02.2021 r. (dla niektórych obiektów na podstawie zarządzenia Nr 1014/2016 z 26 kwietnia 2016 r stawki podano w nawiasach), gdzie w załączniku drugim podane są stawki podstawowe czynszu zależne od prowadzonej działalności. Grunt niezależnie od działalności to 0,06 zł/m2 (0,06 zł) rocznie, kubatury to stawki od 0,16 zł/m2 (0,15 zł) miesięcznie dla prowadzenia działalności niezarobkowej (część wystawiennicza związana z Twierdzą Kraków, muzeum, dom kultury, świetlica), do 1,10 zł/m2 (1,00 zł) za działalność komercyjną.
 
Gdyby przetargi na dzierżawę były organizowane na zasadach podobnych jak przy najmie lokali gminnych to stawkę wywoławczą stanowiłaby najwyższa stawka czynszowa spośród zaproponowanych przez oferentów. Nie mogłaby być niższa niż stawka określona w załączniku, z uwzględnieniem rodzaju deklarowanej działalności.
 
Jak by to wyglądało w przypadku omawianego ostatnio fortu Mydlniki?
Dla działalności niekomercyjnej 3 571,00 m2 x 0,06 zł/m2 = 214,26 zł za grunt i 12 x 400,00 m2 x 0,15 zł/m2= 720 zł za kubatury czyli razem 934,26 zł
Dla działalności komercyjnej 3 571,00 m2 x 0,06 zł/m2 = 214,26 zł za grunt i 12 x 400,00 m2 x 1,00 zł/m2= 4800 zł za kubatury czyli razem 5014,26 zł.
Czyli gdyby startował wyłącznie podmiot zainteresowany prowadzeniem muzeum czy domu kultury to wynająłby obiekt za 935 zł +minimalne przebicie, gdyby był ktoś zainteresowany komercją to licytacja zaczynałaby się od 5015 zł.
 
Niestety w Zarządzeniu Prezydenta nr 2513/2018, które reguluje zasady przeprowadzenia przetargu na dzierżawę określono, że cena wywoławcza to roczna wartość czynszu dzierżawnego netto ustalona przez Dyrektora ZBK, na podstawie obowiązującego zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek czynszu dzierżawnego. W obecnie organizowanych przetargach stawka wywoławcza wyliczana jest jako suma wartości rocznego czynszu dzierżawnego ustalonego dla przeznaczenia 50 % obiektu na cele muzealne i przeznaczenia 50 % obiektu na cele komercyjne, niezależnie kto startuje i jaką planuje prowadzić tam działalność. Czyli dla omawianych Mydlnik cena wywoławcza to w zaokrągleniu 3000 zł (2974,26).
 
I tu pojawiają się pytania – dlaczego podmioty prowadzące działalność niekomercyjną muszą płacić za 50% powierzchni jak za komercję (co powoduje dla nich wzrost czynszu za kubatury o 383% !) , skoro nie planują tam jej prowadzić? A przecież z wcześniejszych postów jasno wynika, że to te instytucje są uznawane za najlepszych gospodarzy fortów (MDK Krzesławice, Muzeum Spraw Wojskowych). Co jeśli dzierżawca chce prowadzić działalność komercyjną na większej powierzchni, np. 75 %, a tylko 25% chce przeznaczyć na wymaganą wystawę? Co jeśli w przetargu wystartuje ktoś, kto chce organizować tam inne działalności np. ośrodek sportowy czy hotel, dla których stawki są jeszcze inne?
 
PS. W ostatnim przetargu na dzierżawę fortu Mydlniki (14 maja 2021 r) ktoś pomylił się w dodawaniu i mnożeniu, więc ustalono „promocyjną” stawkę wywoławczą w wysokości 6000 zł zamiast wychodzących z wyliczeń 3000 zł, na grafice właśnie wyliczenia z ogłoszenia o warunkach tego przetargu.