INSTRUKCJA ŁĄCZNOŚCI

 

POLOWA ŁĄCZNICA TELEFONICZNA ŁP-10 MR

Z PRZYCISKAMI ZGŁOSZENIOWO-WYWOŁAWCZYMI

TB/J-210-010

 

Treść

 

Rozdział I

Przeznaczenie i dane taktyczno-techniczne łącznicy

 

Rozdział II

Budowa i działanie łącznicy

 

Rozdział III

Obiegi prądów w łącznicy

1. Wywoływanie- łącznicy przez abonenta MB i radiostację

2. Zgłoszenie abonenta lub radiostacji

3. Wywołanie abonenta MB lub radiostacji i połączenie abonenta MB z abonentem MB, radiostacji z radiostacją lub abonenta MB z radiostacją

4. Przebieg rozmowy między dwoma abonentami

5. Kontrola przebiegu rozmowy

6. Zakończenie rozmowy

7. Połączenie na okólnik

8. Wspólna praca dwóch łącznic telefonicznych /zwiększenie pojemności/

 

Rozdział IV

Praca przy łącznicy

1. Konserwacja łącznicy

2. Sprawdzenie łącznicy

3. Rozwijanie łącznicy

4. Obsługa łącznicy

5. Zwijanie łącznicy

6. Najczęściej zachodzące uszkodzenia oraz sposoby ich wykrywania i usuwania

 

Rozdział V

 Wymiana części uszkodzonych


 

Rozdział I

 

Prze znaczenie i dane taktyczno-techniczne łącznicy

 

Polowa łącznica telefoniczna typu ŁP-10 MR z przyciskani zgłoszeniowo-wywoławczymi jest łącznicą dziesiącio-numerową systemu BM.

 Jest ona przystosowana do współpracy z aparatami telefonicznymi typu MB i radiostacjami typu R-102, R-105, R-108, R-109, R-114, i R-118. Stosuje się ją w centralach telefonicznych pułku, batalionu i na punktach kontrolno-telefonicznych. Łącznica telefoniczna typu ŁP-10MB z przyciskami zgłoszeniowo-wywoławczymi przystosowana jest do podłączenia dziesięciu dwuprzewodowych torów kablowych. W przypadkach wyjątkowych, zezwala się na podłączenie torów jednoprzewodowych. Pojemność centrali telefonicznej z zainstalowaną łącznicą ŁP-10 MR może być zwiększona do dwudziestu numerów przez połączenie dwóch łącznic telefonicznych, które obsługuje jeden telefonista Zastosowanie w łącznicy telefonicznej tego typu wciskowych przełączników zgłoszeniowo-wywoławczych umożliwia przyjęcie zgłoszenia abonenta, wywołanie i kontrolowanie przebiegu rozmowy bez pomocy sznura połączeniowego, co w dużym stopniu ułatwia obsługę łącznicy. Wzajemnego łączenia abonentów dokonuje się za pomocą sznurów połączeniowych zespołów abonenckich. W celu ułatwienia obsługi łącznicy zastosowano dwa kolory sznurów i wtyczek. Zmiana kolorów następuje na przemian.

Sygnały wywołania i zakończenia rozmowy przyjmowane są przez łącznice za pomocą klapek zgłoszeniowo-rozłączeniowych zespołów abonenckich. Zasięg sygnałów wywoławczych przy dwuprzewodowym torze kablowym /RTF-7/ wynosi nie mniej niż 20km.

Tłumienność wnoszona przez łącznicę telefoniczną przy częstotliwości 1000Hz wynosi nie więcej niż 0,1 N.

Tłumienność przesłuchu między dwoma dowolnymi obwodami rozmówniczymi łącznicy przy częstotliwości 1000Hz jest nie mniejsza niż 9 N.

 Łącznica umożliwia połączenie na okólnik dowolnej ilości abonentów,

 Tory abonenckie można podłączyć do łącznicy za pomocą kabla wielożyłowego. W tym celu w łącznicy znajduje się gniezdnik, do którego podłącza się końcówki kabla.

 W zestaw łącznicy telefonicznej typu ŁP-10 MR z przyciskami zgłoszeniowo-wywoławczyni wchodzą :

łącznica dziesięcionumerowa   1 szt.
sznur o długości 1 m do podłączenia aparatu telefonicznego do łącznicy 1 szt.
części zapasowe i narzędzia 1 kpl.
woreczek na sznury abonenckie, wtyczki, części zapasowe i narzędzia 1 szt.


Ciężar łącznicy wynosi 10 kg.- Jej wymiary zewnętrzne 320 x 170 x 220 mm. Łącznicę przenosi się na pasie naramiennym bez dodatkowego opakowania.

 Czas rozwinięcia łącznicy przez jednego telefonistę wraz z podłączeniem torów abonenckich wynosi 5-7 minut, czas zwijania nie powinien przekraczać 3-4 minut.

 

Rozdział II

 

Budowa i działanie łącznicy.

 Wszystkie elementy wraz z układem montażowym łącznicy umieszczona są w metalowej wyjmowanej ramie znajdującej się w metalowej obudowie. Rama składa się z płyty czołowej przymocowanych do niej kątowników, podstawy i płyty zaciskowej.

Na płycie czołowe j rozmieszczone są /od góry do dołu/ :

 • tabliczka z napisem "Uwaga nieprzyjaciel podsłuchuje"
 • listwa do zapisywania kryptonimów abonentów z przyciskiem zwrotnym przycisków zgłoszeniowo-wywoławczych
 • przyciski zgłoszeniowo-wywoławcze,
 • klapki zgłoszeniowo-rozłączeniowe ekranowane.
 • gniazdka połączeniowe o średnicy w części roboczej 6,5mm
 • listwa ruchoma z gniazdkami spoczynkowymi, przykrywająca komorę, do której wkłada się sznury z wtyczkami przy zwijaniu łącznicy.

 Przyciski zgłoszeniowo-wywoławcze służą do przyjęcia zgłoszenia abonenta, wysłania sygnału wywołania i sprawdzenia przebiegu rozmowy. Przy przyciskach znajduje się listwa z dziesięcioma profilowymi wycięciami, która ustala położenie każdego naciśniętego przycisku, przycisk zwalnia się przez naciśnięcie innego dowolnego przycisku, który z kolei pozostaje w stanie roboczym, lub za pomocą specjalnego przycisku zwrotnego umieszczonego nad przełącznikami. Każdy naciśnięty przycisk za pomocą stożkowego czopa rozsuwa sprężyny stykowe i włącza służbowy aparat telefonisty w tor abonencki, przerywając równocześnie obwód klapki wywoławczej.

 W tylnej górnej części ramy umocowana jest płata zaciskowa na której znajduje się :

 •  dziesięć par zacisków liniowych do podłączenia polowych torów kablowych,
 • dwa zaciski TA służące do podłączenia induktorowego aparatu telefonisty,
 • jeden zacisk Z do podłączenia przewodu od uziemienia,
 • jeden zacisk DZ służący do połączenia dzwonka sygnalizacyjnego na prąd stały z jednym biegunem baterii /drugi przewód od baterii dzwonka podłącza się do zacisku Z/
 • trzydziestostykowy gniezdnik z gniazdkami /zaciskami/ służący do podłączenia kabla do tablicy rozdzielczej /w wypadku jego zastosowania/. Gniazdka gniezdnika i zaciski mają jednakową numerację oraz są ze sobą połączone. Środkowe styki gniezdnika są nieczynne. 

 Między płytą czołową łącznicy a płytą zaciskową rozmieszczone są dwa rzędy metalowych odgromników.

 W tylnej dolnej części rany ustawiona jest płytka z gniazdkami do podłączenia sznurów łącznicy.

Sznury mocowane są do ramy za pomocą klamer wstawionych w wycięcia tylnej ścianki podstawy.

 Rama łącznicy przymocowana jest do obudowy za pomocą czterech nie wypadających wkrętów. Przednią pokrywę obudowy /przy łącznicy nieczynnej/ zamyka się za pomocą dwóch zamków naciągowych, co uniemożliwia dostęp do płyty czołowej łącznicy. Przygotowując łącznicę do pracy należy otworzyć pokrywę. Otwartą pokrywę można włożyć pod podstawę łącznicy. Na tylnej ściance obudowy łącznicy znajdują się cztery wysuwane uchwyty, za pomocą których łącznicę można zawiesić na dowolnych przedmiotach.

Górna pokrywa obudowy zabezpieczająca płytę zaciskową zamykana jest za pomocą dwóch haczyków przymocowanych do tylnej ścianki obudowy łącznicy.

 W celu umożliwienia wprowadzenia kabla polowego lub połączeniowego do łącznicy, na bocznej ściance pokrywy znajduje się wycięcie przykrywane przykrywką obrotową. Wykaz części zapasowych i narzędzi wchodzących w ukompletowanie łącznicy podany jest w tabeli 1.

 

Tabela 1

Lp. Nazwa części Nr rysunku technicznego Ilość części
1. Sznur z wtyczką T8/C-4578-115-2 1
2. Sznur z wtyczką T8/C-4573-113-1 1
3. Sznur do podłączenia do łącznicy aparatu telefonic znego T8/C-4578-112-1 2
4. Wkrętak D-4781-045-5 1
5. Giętka regulacyjna T8/D-4781-057-1 1
6. Giętka regulacyjna T8/D-4781-057-2 1

 

Zasadnicze dane elektryczne klapki zgłoszeniowo-rozłączeniowej podane są w tabeli 2.

 

Tabela 2

Nazwa elementu Średnica drutu w mm Rodzaj drutu Ilość zwojów Oporność przy prądzie stałym w om. Prąd zadziałania w mA przy częstotliwości 16 Hz
Klapka zgłoszeniowo-rozłączeniowa 0,1/drutu z miedzi elektrolitycznej DNE 11000 900 +/- 90 2,8 mA

 

 Rozdział III

 

Obiegi prądów w łącznicy

1. Wywoływanie łącznicy przez abonenta MB i radiostację

Przy wywoływaniu centrali przez abonenta /na przykład nr1/ prąd induktorowy przepływa przez obwód.

Obwód 1: aparat abonenta nr 1, linia, zacisk L1, styki 1-2 gniazdka abonenta GN, dioda D2G4, cewka klapki zgłoszeniowo-rozłączeniowej KL, opór 2H, styki 3-4 przycisku PO, zacisk L2, linia, aparat telefoniczny abonenta nr 1.

W tym obwodzie zadziała klapka KL, której tarczka opada i zwiera styki sygnalizacyjne.

Jeżeli do łącznicy telefonicznej podłączony zostanie dzwonek sygnalizacyjny z baterią to zamknie się obwód.

Obwód 2 : plus baterii /obwodu dzwonka sygnalizacyjnego/, zacisk Z, zwarte przez tarczkę klapki KL, styki sygnalizacyjne, zacisk DZ, dzwonek, minus baterii.

W tym obwodzie dzwonek będzie dzwonił dotąd, aż zostanie rozwarty styk sygnalizacyjny przez podniesienie tarczki. Wywołanie łącznicy przez radiostację odbywa się w sposób analogiczny jak opisano to powyżej. Natomiast sterowanie radiostacją podczas rozmowy między telefonistą łącznicy a obsługą radiostacji odbywa się przy pomocy przycisku, który znajduje się w aparacie telefonicznym łącznicy.

 

2. Zgłoszenie abonenta.

Przy zgłoszeniu się alarmującego abonenta telefonista naciska odpowiedni przycisk zgłoszeniowo-wywoławczy/w tym przypadku nr 1/, przy czyn wyłączony zostaje obwód klapki i tworzy się obwód.

Obwód 3 : aparat telefoniczny, zacisk TA., styki 1-2 przycisku PO1, zacisk L1, linia, aparat telefoniczny abonenta alarmującego /nr 1/, linia, zacisk L2, styki 4-5 przycisku PO1, drugi zacisk TA, aparat telefoniczny telefonisty. Po zgłoszeniu się abonenta i otrzymaniu zamówienia na połączenie telefonista wywołuje żądanego abonenta /na przykład nr 10/. Gdy alarmującym abonentem jest radiostacja przebiegi łączeniowe odbywają się w sposób analogiczny.

 

3. Wywołanie abonenta MB lub radiostacji i połączenie abonenta MB z abonentem MB, radiostacji z radiostacją lub abonenta MB z radiostacją.

W celu wywołania żądanego abonenta telefonista naciska przycisk zgłoszeniowo-wywoławczy tego abonenta /w tym przypadku nr 10/ i pokręca korbką induktora swego aparatu telefonicznego. Prąd induktorowy przepływa wówczas od aparatu telefonicznego telefonisty do aparatu telefonicznego żądanego abonenta. Obwód wywołania jest analogiczny z obwodem zgłoszenia /obwód 3/. Przy naciśnięciu przycisku łącznicy w obwodzie żądanego abonenta przycisk w obwodzie abonenta alarmującego automatycznie powraca do położenia wyjściowego. Po otrzymaniu odpowiedzi od żądanego abonenta telefonista łączy go z abonentem alarmującym /w rozpatrywaniu - abonenta nr 1 z abonentem nr 10/. Połączenia dokonuje się za pomocą sznura połączeniowego jednego z tych abonentów /na przykład nr 1/. Początek rozmowy kontroluje się za pomocą aparatu telefonicznego telefonisty. Po upewnieniu się o rozpoczęciu rozmowy telefonista przez naciśnięcie przycisku zwrotnego wyłącza swój aparat telefoniczny z obwodu abonentów prowadzących rozmowę.

Wywołanie radiostacji odbywa się w sposób analogiczny jak opisano to powyżej. Natomiast starowanie radiostacją podczas rozmowy między telefonistą a obsługą radiostacji odbywa się przy pomocy przycisku, który znajduje się w aparacie telefonicznym łącznicy.

 

4. Przebieg rozmowy między dwoma abonentami.

Po połączeniu abonenta nr 1 z abonentem nr 10 za pomocą sznura połączeniowego pierwszego kompletu abonenckiego powstaje obwód 4.

Obwód 4 : aparat telefoniczny abonenta nr 1, linia, zacisk L1, abonenta nr 1, sznur, główka wtyczki W1, krótka sprężynka gniazdka GN10, zacisk  L1, abonenta nr 10, linia, aparat telefoniczny abonenta nr 10, linia, zacisk L2 abonencka nr 10, długa sprężynka gniazdka GN10, kadłub wtyczki W1, sznur połączeniowy, zacisk L2 abonenta nr 1, linia, aparat telefoniczny abonenta nr 1.

Dzięki dużej oporności cewki klapki zgłoszeniowo-rozłączeniowej dla prądów rozmównych, tylko bardzo nieznaczna część tych prądów odgałęzia się przez cewkę klapki abonenta nr 1 do obwodu 5.

Obwód 5 styki 1-2 gniazdka GN1, cewka klapki KL1, styki 3-4 przycisku PO1.

Jeżeli jednym lub obydwoma abonentami jest lub są radiostacje przebieg rozmowy odbywa się w sposób analogiczny.

 

5. Kontrola przebiegu rozmowy.

W celu skontrolowania przebiegu rozmowy między abonentami telefonista naciska przycisk jednego z połączonych abonentów, na przykład przycisk abonenta nr 10 i włącza tym samym swój aparat telefoniczny równolegle do obwodu 4. Tak więc kontrola przebiegu rozmowy odbywa się w obwodzie 6.

Obwód 6: krótka, sprężynka gniazdka GN10, styki 2-1 przycisku P010, zacisk TA, aparat telefoniczny, zacisk TA styki 5-4 przycisku P010, długa sprężynka gniazdka GN10, Jeżeli jednym lub obydwoma abonentami jest lub są radiostacje kontrola rozmowy odbywa się w sposób analogiczny.

 

6. Zakończenie rozmowy.

Sygnał zakończenia rozmowy, lub powtórnego wywołania przyjmowany jest przez klapkę zgłoszeniowo-rozłączeniową tego kompletu abonenckiego, którego sznurem dokonano połączenia.

Przy wysyłaniu sygnałów zakończenia rozmowy /lub powtórnego wywołania/ przez jednego z połączonych, abonentów prąd induktorowy przepływa jak w obwodzie 5, w wyniku czego klapką KŁ1, zadziała i jej tarczka opadnie. Telefonista przez naciśnięcie przycisku PO1, lub PO10 sprawdza wówczas, zgodnie z instrukcją ruchu telefonicznego zakończenie rozmowy, wyjmuje wtyczkę sznura alarmującego abonenta /nr .1/ z gniazdka abonenta żądanego / w tym przypadku nr 10/ i wstawia ją do gniazdka spoczynkowego. Przez naciśnięcie przycisku zwrotnego powoduje on również powrót przełącznika PO1, lub PO10 do położenia wyjściowego. Jeżeli jednym lub obydwoma abonentami jest lub są radiostacje przebieg zakończenia-rozmowy jest analogiczny,

 

7. Połączenie na okólnik.

Otrzymując zamówienie na przykład od abonenta nr 1 na połączenie okólnikowe z abonentami nr 2,3 i 4 telefonista za pomocą przycisków zgłoszeniowo-wywoławczych po kolei wywołuje abonentów nr 2,3,4 i uprzedza ich o mającej nastąpić rozmowie na okólnik. Następnie wkłada wtyczkę sznura abonenta nr 1 w gniazdko abonenta nr 2, wtyczkę sznura abonenta nr 2 w gniazdko nr 3, a wtyczkę sznura abonenta nr 3 w gniazdko abonenta nr 4.

Prądy rozmowne między abonentami nr 1 i 2 będą przepływały analogicznie jak w obwodzie 4. Jednocześnie prądy rozmowne będą się rozwidlały do aparatów telefonicznych abonentów nr 3 i 4- w obwodzie 7.

Obwód 7: sznur abonenta nr 2, główka wtyczka W2, krótka sprężynka gniazdka GN2, zacisk L1, abonenta nr 3, linia, zacisk L2,abonenta nr 3, długa sprężynka gniazdka GN2, kadłub wtyczki i sznur abonenta nr 2.

Dla abonenta nr 4 obwód prądów rozmownych będzie identyczny jak obwód 7.

Przy omówionym połączeniu na okólnik w obwód rozmowny włączona jest jedynie klapka abonenta nr 1. Z tego powodu sygnały zakończenia rozmowy /lub powtórnego wywołania/ będą przyjmowane jedynie przez klapkę abonenta nr 1. Radiostacje na okólnik łączy się w sposób analogiczny.

 

8.Wspólna wraca dwóch łącznic telefonicznych /zwiększenie pojemności/.

W celu zwiększenia pojemności centrali telefonicznej do 20 numerów ustawia się obok siebie dwie łącznice - łączy się ich zaciski TA równolegle i podłącza do aparatu telefonicznego telefonisty.

Obsługa abonentów dwu w ten sposób połączonych łącznic jest identyczna z obsługą abonentów jednej łącznicy. Długość sznurów połączeniowych kompletów, abonenckich jest wystarczająca do połączenia dowolnych abonentów dwóch łącznic telefonicznych ustawionych obok siebie.

 

Rozdział IV

 

Praca przy łącznicy

1 Konserwacja łącznicy.

Łącznicę przenosi się lub przewozi w stanie złożonym, przy przewożeniu łącznicę należy chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas rozwijania łącznicy należy usunąć z niej kurz i wilgoć /ze wszystkich części zewnętrznych/.

W porze zimowej należy wystrzegać się nagłego przenoszenia łącznicy z pomieszczenia o niskiej temperaturze do pomieszczenia o temperaturze wysokiej. W podobnych przypadkach należy ją często przecierać suchą szmatką.

Zabrania się ustawiania łącznicy bezpośrednio na wilgotnej ziemi. Przy rozwijaniu łącznicy należy uważać na to, aby sznury połączeniowe były dokładnie ułożone w wycięciach pokrywy dolnej komory i aby nie były zaciśnięte pokrywą. W czasie pracy łącznicy sznury należy chronić przed bezpośrednim wpływem wody. Płyta zaciskowa powinna być przykryta daszkiem w celu ochrony jej przed wilgocią i brudem. Przy zwijaniu łącznicy należy ze wszystkich jej części usunąć brud, kurz i wilgoć.

Podczas eksploatacji łącznicy można usuwać następujące, uszkodzenia:

 • wymienić sznur połączeniowy,
 • regulować sprężynki stykowe /gniazdek i przycisków zgłoszeniowo-wywoławczych / tylko dowódca centrali telefonicznej lub mechanik/.

Inne uszkodzenia powinny być usuwane w warsztatach naprawczych.

Do regulowania sprężynek stykowych i wkręcania wkrętów należy używać tylko odpowiednich nie uszkodzonych narzędzi wchodzących w zestaw łącznicy.

 

2. Sprawdzenie łącznicy.

Łącznicę telefoniczną sprawdza się przed pobraniem z magazynu, przed jej zainstalowaniem oraz we wszystkich przypadkach określonych w instrukcji konserwacji sprzętu łączności. Najprostsze sprawdzenie łącznicy polega na kolejnym sprawdzaniu działania poszczególnych elementów montażu i kompletów abonenckich. W tym celu jeden aparat telefoniczny podłącza się do zacisków TA, a drugi - kolejno do zacisków liniowych każdego kompletu abonenckiego. Aparaty telefoniczne przed przystąpieniem do sprawdzenia łącznicy powinny być również sprawdzone.

W celu sprawdzenia działania pierwszego obwodu wywoławczego /obwodu klapki zgłoszeniowo-rozłączeniowej/ wysyła się zew z aparatu telefonicznego abonenta nr 1, Przy należytym działaniu obwodu tarczka klapki powinna opaść.

W celu sprawdzenia działania obwodu zgłoszeniowego naciska się przycisk zgłoszeniowo-wywoławczy sprawdzanego kompletu i wysyła się zew z aparatu abonenta nr 1, Przy należytym działaniu sprawdzanego obwodu dzwonka aparatu telefonicznego telefonisty powinien dzwonić.

W celu sprawdzenia działania pierwszego sznura połączeniowego wkłada się jego wtyczkę, w gniazdko drugiego kompletu abonenckie go, naciska się drugi przycisk zgłoszeniowo-wywoławczy i wysyła zew z aparatu abonenta nr 1. Odbieranie zewu przez dzwonek aparatu telefonicznego telefonisty świadczy o właściwym działaniu pierwszego sznura połączeniowego. Następnie aparat telefoniczny abonenta koleino podłącza się do zacisków liniowych pozostałych kompletów abonenckich i w sposób opisany wyżej sprawdza się poszczególne ich obwody.

 

3. Rozwijanie łącznicy.

Łącznicę telefoniczną, w zależności od warunków jej rozwijania, ustawia się na stole lub na innych podstawkach lub też zawiesza się na ścianie. Po jej ustawieniu na stole /podstawie/ otwiera się przednią jej pokrywę, opuszcza w dół o 270° i umieszcza pod podstawą łącznicy.

Łącznicę ustawioną na stole łub zawieszoną na ścianie rozwija się w następującej kolejności :

 • otwiera się wieczko dolnej komory, wyjmuje ostrożnie sznury, przekłada się je przez odpowiednie wycięcia i zamyka wieczko,
 • wkłada się w odpowiedniej kolejności wtyczki do gniazdek spoczynkowych rozmieszczonych na wieczku dolnej komory,
 • podłącza się za pomocą sznura połączeniowego aparat . telefoniczny telefonisty do zacisków TA łącznicy,
 • podłącza się przewód od uziemienia do zacisku Z łącznicy
 • podłącza się tory liniowe abonentów do zacisków liniowych łącznicy: tor abonenta nr 1 - do pierwszej pary zacisków abonenta nr 2 - do drugiej itd.
 • w razie posiadania dzwoniła- sygnalizacyjnego ze źródłem prądu do zacisku DZ podłącza się przewód od dzwonka, a do zacisku Z plus baterii, minus baterii podłącza się do drugiego zacisku dzwonka.

 

4. Obsługa łącznicy.

Przepisy obsługiwania łącznicy są następujące :

Jeżeli opadnie tarczką klapki /abonent wywołuje/, należy ją podnieść, nacisnąć przycisk zgłoszeniow-wywoławczy abonenta alarmującego i przyjąć zamówienie za pomocą aparatu telefonicznego telefonisty.

Po przyjęciu zamówienia od abonenta alarmującego należy sprawdzić, czy żądany abonent jest wolny, czy zajęty. Jeżeli żądany abonent jest zajęty /wówczas w jego gniazdku znajduje się wtyczka sznura drugiego abonenta łub wtyczka jego sznura w gniazdku drugiego abonenta/, telefonista odpowiada abonentowi alarmującemu, że abonent jest zajęty jeśli zaś żądany abonent jest wolny, wówczas telefonista naciska jego przycisk zgłoszeniowo-wywoławczy i wysyła mu zew za pomocą induktora aparatu telefonicznego telefonisty.

Po zgłoszeniu się żądanego abonenta należy włożyć wtyczkę sznura abonenta alarmującego w gniazdko abonenta żądanego i przez podsłuch, sprawdzić przebieg rozmowy, po czym za pomocą przycisku zwrotnego zwolnić naciśnięty przycisk abonenta żądanego.

Przy powtórnym opadnięciu tarczki klapki danego kompletu abonenckiego /po zakończeniu rozmowy lub przy powtórnym wywołaniu/ należy :

 • a/ podnieść tarczkę klapki,
 • b/ nacisnąć przycisk zgłoszeniowo-wywoławczy jednego z połączonych abonentów,
 • c/ przekonać się, czy rozmowa jest skończona,
 • d/ wyjąć wtyczkę z gniazdka abonenta,
 • e/ wstawić wtyczkę do gniazdka spoczynkowego danego abonenta,
 • f/ przywrócić do położenia wyjściowego naciśnięty przycisk za pomocą przycisku zwrotnego.

Gdy sygnał zakończenia rozmowy zbyt długo nie dochodzi do klapki kompletu abonenckiego, którego sznurem dokonano połączenia abonentów prowadzących rozmowę, należy nacisnąć przycisk jednego z abonentów połączonych i przez podsłuch oraz zapytanie upewnić się, czy rozmowa trwa w dalszym ciągu. Jeżeli abonencki ukończyli rozmowę i nie wysiali sygnału końca rozmowy, należy dokonać rozłączenia, w sposób wyżej opisany.

Po przyjęciu zgłoszenia od abonenta alarmującego i otrzymaniu zamówienia na połączenie okólnikowe /na przykład abonenta nr 1 z abonentem nr 2,5 i 4/ należy kolejno naciskać przyciski zgłoszeniowo-wywoławcze. Wywołać żądanych abonentów, uprzedzić o mającej się odbyć rozmowie, włożyć wtyczkę sznura abonenta alarmującego /w tym przypadku nr 1/ do gniazdka pierwszego abonenta żądanego /nr 2/, wtyczkę sznura pierwszego żądanego abonenta /nr 2/ - do gniazdka drugiego żądanego abonenta /nr 5/ i td.

 

5. Zwijanie łącznicy.

Łącznicę zwija się w następującej kolejności :

 • odłącza się od zacisków łącznicy tory abonentów, aparat telefoniczny telefonisty, dzwonek sygnalizacyjny i zamyka za pomocą haczyków górną pokrywę obudowy,
 • wyjmuje się z gniazdek roboczych i spoczynkowych wtyczki sznurów połączeniowych,
 • otwiera się wieczko dolnej komory i wyjmuje się specjalny woreczek do układania wtyczek,
 • wkłada się wtyczki sznurów połączeniowych do poszczególny przedziałów woreczka, do tego woreczka wkłada się również dwa sznury zapasowe, sznury połączeniowe i narzędzia,
 • starannie rozmieszcza się sznury połączeniowe w dolnej komorze łącznicy, układa się woreczek z wtyczkami i przez obrót rygla zamyka wieczko komory,
 • zamyka się przednią pokrywę łącznicy i umocowuje się za pomocą obu zamków naciągowych.

 

6. Najczęściej zachodzące uszkodzenia oraz sposoby ich usuwania.

Charakterystyczne uszkodzenia łącznicy oraz sposoby ich wykrywania i usuwania podane są w tabeli 3.

 

Tabela 3.

Objawy uszkodzenia Miejsce uszkodzenia Możliwe przyczyny uszkodzenia Sposoby usunięcia uszkodzenia
1. Tarczka klapki nie opada przy zgłaszaniu się abonenta. Rozmowę z abonentem można prowadzić a/Gniazdko, przycisk a/Brak styku między sprężynkami w gniazdku lub przycisku a/Wyregulować sprężynki gniazdka lub przycisku
  b/Przewody montażowe b/Oberwanie się przewodów montażowych lub uszkodzenia ich miejsca lutowania, w gniazdku, przycisku lub klapce b/Wymienić lub przylutować przewód
  c/Klapka c/Przerwa, zwarcie w uzwojeniu cewki klapki lub rozregulowanie wtyczki klapki c/Wymienić klapkę
2. Zgłoszenie następuje lecz przy połączeniu abonenta za pomocą sznura połączeniowego rozmowa nie odbywa się a/Sznur a/Przerwa w żyłach sznura a/wymienić sznur
  b/Gniazdko abonenta żądanego b/Brak styku między sprężynkami gniazdka a wtyczką, oberwanie przewodu przy sprężynkach gniazdka abonenta żądanego b/Oczyścić wtyczkę i sprężynki gniazdka, przylutować przewód.
3. Dzwonek sygnalizacyjny dzwoni przy podniesionej tarczce klapki Styki sygnalizacyjne klapki Zwieranie się sprężynek sygnalizacyjnych klapki Wyregulować sprężynki sygnalizacyjne

 

 

 Rozdział V

Wymiana części uszkodzonych.

W celu usunięcia uszkodzeń wymienionych w tabeli 3 oraz wymiany części uszkodzonych należy odkręcić cztery nie padające wkręty na płycie czołowej łącznicy, otworzyć wieczko dolnej komory, następnie przytrzymując obudowę łącznicy lewą ręką, prawą ręką wyjąć z obudowy ramę podtrzymując ją za dolną część podstawy.

Przy wymianie poszczególny części łącznicy należy wykonywać następująca czynności :

a/ przy wymianie sznura,

 • wyjąć z gniazdka końcówki sznura, obrócić klamrę i oddzielić sznur,
 • wyjąć z woreczka sznur zapasowy, wstawić klamrę w wycięcie kątownika, a końcówki przewodów w gniazdko,
 • wstawić ramę do obudowy łącznicy i mocować ją z z pomocą czterech nie wypadających wkrętów,

 

b/ przy wymianie klapki :

 • odlutować od klapki przewody montażowe,
 • wykręcić dwa wkręty przymocowujące podstawę tarczki i klapkę do płyty czołowej łącznicy,
 • w miejsce klapki uszkodzonej wstawić klapkę działającą sprawnie, ustawić podstawę tarczki i przymocować ja za pomocą wkrętów, wyregulować położenie tarczki w  stosunku do kotwiczki i dokręcić wkręty,
 • przylutować przewody montażowe do styków klapki,
 • wstawić ramę łącznicy do obudowy i umocować ją za pomocą czterech wkrętów.

 

c/ Przy wymianie gniazdka :

 • odkręcić cztery wkręty mocujące płytę kompletu abonenckiego,
 • po wyjęciu płytki odlutować przewody montażowe od gniazdka uszkodzonego,
 • wykręcić wkręt przymocowujący gniazdko do płyty i wyjąć gniazdko,
 • w miejsce uszkodzonego gniazdka wstawić nowe, przy kręcić wkręt mocujący, przylutować przewody montażowe do sprężynek gniazdka, przykręcić płytkę kompletu abonenckiego, wstawić ramę do obudowy i umocować za pomocą wkrętów.

 

d/ Przy wymianie części przycisków zgłoszeniowo-wywoławczych i regulowaniu sprężyn stykowych :

 • odkręcić cztery wkręty z płyty czołowej /umieszczone powyżej listwy do zapisywania kryptonimów/ mocujące, płytę zaciskową,
 • odsunąć ostrożnie płytę zaciskową i wyregulować sprężyny stykowe przycisków łub wymienić części uszkodzone,
 • wstawić na miejsce płytę zaciskową i wkręcić mocujące ją wkręty, wstawić ramę do obudowy, łącznicy i umocować ją za pomocą wkrętów.

e/ Przy wymianie odgromników :

 • odlutować przewody od płytek odgromnika, wykręcić wkręt mocujący kątownik odgromnika i wyjąć odgromnik uszkodzony,
 • wstawić nowy odgromnik, umocować wkręt; przylutować przewody montażowe, wstawić ramę do obudowy łącznicy i umocować ją za pomocą wkrętów.

 

Uwaga: przy wymianie sznurów jak również lutowaniu końcówek należy przestrzegać właściwego połączenia żył /nie zamieniać żyły L1 z L2/.