MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ


INSPEKTORAT POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

IPS 34/70

 

 

 

 

PRZEPISY W SPRAWIE OZNAK DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁÓW SAMOOBRONY

 

 

 

 

 

WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ


1970

 

 

 ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

Nr 65/MON z dnia 6 grudnia 1969 roku

 

w sprawie wprowadzenia oznak dla osób odbywających służbę w zakładowych i terenowych oddziałach samoobrony

 

W związku z art. 119 i art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. nr 44, poz. 220) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Wprowadza się dla osób odbywających służbę w zakładowych i terenowych oddziałach samoobrony oznaki określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Osoby odbywające służbę w zakładowych i terenowych oddziałach samoobrony obowiązane są nosić oznaki w czasie odbywania tej służby, a w szczególności podczas:

1) zajęć szkoleniowych,

2) ćwiczeń praktycznych,

3) wykonywania prac niezbędnych dla potrzeb obrony kraju,

4) pełnienia służby w razie wprowadzenia stanu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

5) zwalczania klęsk żywiołowych

oraz na każdorazowe zarządzenie komendanta oddziału i organów nadrzędnych.

 

§ 2.

Oznaki nosi się na ubiorze z lewej strony piersi, a godło stylizowanego orła z literami „PS” (Powszechna Samoobrona) — na nakryciach głowy.

 

§ 3.

Główny Inspektor Obrony Terytorialnej określi sposób oznaczania innych służb niż wymienione w załącznikach, jak również sposób oznaczania zakładowych i terenowych oddziałów samoobrony powoływanych do wykonywania określonych zadań.

 

§ 4.

Szef Inspektoratu Powszechnej Samoobrony:

1) ustala zasady zaopatrywania oddziałów samoobrony w oznaki oraz

2) odpowiedzialny jest za całość zagadnień związanych z produkcją, rozprowadzaniem i noszeniem oznak.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

Wojciech JARUZELSKI

generał broni

 

 


TREŚĆ

Załączniki:

 

1. Opis oznak wprowadzonych dla osób odbywających służbę w zakładowych i terenowych oddziałach samoobrony

2. Wzory oznak dla członków zakładowych i terenowych oddziałów samoobrony

Oznaczenia rodzajów służb

Oznaczenia sprawowanych funkcji 

Przykładowe umieszczenie oznaczeń; rodzajów służb i sprawowanych funkcji

 


 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Ministra Obrony Narodowej

nr 65/MON z dnia- 6.XII.1969 r.

OPIS OZNAK

WPROWADZONYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ W ZAKŁADOWYCH I TERENOWYCH ODDZIAŁACH SAMOOBRONY

 

1. Oznakę stanowi emblemat zawierający napis ZOS lub TOS, oznaczenie rodzaju służby i sprawowanej funkcji.

Tło oznaki: dla, ZOS — niebieskie, dla TOS — zielone.

Napisy ZOS i TOS oraz obramowanie oznaki — białe.

Wzór oznaki dla ZOS i TOS przedstawiają rys. 1 i rys. 2.

Wymiary oznaki i jej poszczególnych elementów oraz miejsca na umieszczenie oznaczeń rodzaju służby i sprawowanej funkcji określają rys. 3 i rys. 4.

2. Rodzaj służby, do której należy osoba odbywająca służbę w oddziale samoobrony, oznacza się symbolem zawartym w białym kole o średnicy 30 mm, umieszczonym w środkowej części emblematu.

Oznaczenie służb jest następujące:

a) służba rozpoznania — znak taktyczny patrolu rozpoznawczego w kolorze brązowym na tle krzywej linii pionowej w kolorze zielonym symbolizującej granicę sektora obserwacji, rys. 5,

b) służba łączności i alarmowania — syrena dwustopniowa w kolorze popielatym, przecięta błyskawicą w kolorze czerwonym, rys. 6,

c) służba medyczno-sanitarna — czerwony krzyż, rys. 7,

d) służba przeciwpożarowa — dwa skrzyżowane topory strażackie w kolorze czarnym i symbol płomienia w kolorze czerwonym, rys. 8,

e) służba porządkowo-ochronna — dwa skrzyżowane pistolety maszynowe w kolorze popielatym i połowa trybu w kolorze czarnym, rys. 9,

f) służba schronowa — symbolizowany przekrój szczeliny przeciwlotniczej w kolorze popielato-białym z konturem zielonym w górnej części, rys. 10,

g) służba ratownictwa technicznego — młot i klucz w kolorze czarnym oraz połowa trybu w kolorze popielatym, rys. 11,

h) służba odkażania i dezaktywacji — znak alfa, beta, gamma w kolorze żółto-popielatym, rys. 12,

i) służba opieki społecznej — biały krzyż w obramowaniu czerwonym, rys. 13,

j) służba weterynaryjna — zielony krzyż, rys. 14,

3. W emblematach osób sprawujących bezpośredni nadzór nad oddziałami samoobrony, komendantów oddziałów samoobrony i ich zastępców w miejscu przeznaczonym na umieszczenie rodzaju służby występuje godło stylizowanego orła w kolorze białym na czerwonym tle, rys. 1 i rys. 2.

4. Rodzaj funkcji sprawowanej w oddziale samoobrony oznacza się w dolnej części emblematu — rys. 3.

 

Oznaczenie funkcji jest następujące:

a) szeregowy członek oddziału samoobrony ze stażem powyżej 5 lat służby w oddziale — biały pasek, rys. 15,

b) dowódca sekcji, posterunku, punktu — dwa białe paski, rys. 16,

c) zastępca dowódcy drużyny — trzy białe paski, rys. 17,

d) dowódca drużyny — cztery białe paski, rys. 18,

e) pomocnik dowódcy plutonu — oznaka w kształcie litery „V” skierowana kątem w dół, rys. 19,

f) dowódca plutonu — oznaka funkcji pomocnika dowódcy plutonu oraz drugi znak kształtu litery „V” umieszczony w odstępie 2 mm wewnątrz oznaki pomocnika dowódcy plutonu, rys. 20,

g) szef służby, zastępca szefa służby, instruktor — jedna biała gwiazdka, rys. 21,

h) zastępca komendanta oddziału, szef sztabu oddziału — dwie białe gwiazdki, rys. 22,

i) komendant oddziału — trzy białe gwiazdki, rys. 23,

j) osoby, którym bezpośrednio podlegają oddziały samoobrony — cztery białe gwiazdki, rys. 24,

Szeregowi członkowie oddziałów samoobrony ze stażem poniżej 5 lat nie noszą żadnych oznaczeń funkcji.

 

Wymiary oznaczeń funkcji przedstawiają rysunki 25—27.

5. Przykładowe umieszczenie oznaczeń rodzajów służb i sprawowanych funkcji przedstawiają rysunki 28—30.

6. Ma furażerkach, beretach, hełmach i innych nakryciach głowy wprowadzonych dla oddziałów samoobrony nosi się godło stylizowanego orła w kolorze białym, pod którym umieszczony jest literowy symbol „PS” w kolorze popielatym — rys. 31.

7. Przykładowe umieszczenie oznaki na ubiorze oraz godła na nakryciu głowy przedstawia rys. 32.

 

 

 


 

 Załącznik nr 2 do zarządzenia

Ministra Obrony Narodowej

nr 65/MON z dnia 6.XII.1969 r.

 

 

 

 

 

WZORY OZNAK

DLA CZŁONKÓW ZAKŁADOWYCH

I TERENOWYCH ODDZIAŁÓW SAMOOBRONY

 

 

Rys. 1

WZÓR EMBLEMATU TOS
(komendant oddziału)

 

Rys. 2.
WZÓR EMBLEMATU ZOS
(zastępca komendanta oddziału, szef sztabu oddziału)

 

Rys. 3.

 

Rys. 4.

WYMIARY ODZNAKI

 

 

 

 

 

Rys. 28
Szeregowy członek służby

medyczno-sanitarnej

terenowego oddziału

samoobrony

 

 

Rys. 29.

Dowódca drużyny służby

ratownictwa technicznego

zakładowego oddziału samoobrony

 

 

Rys. 30.

Dowódca plutonu służby

odkażania i dezaktywacji

terenowego oddziału

samoobrony

 

 

Rys. 32.

PRZYKŁADOWE UMIESZCZENIE EMBLEMATU
NA UBIORZE CZŁONKA ODDZIAŁU SAMOOBRONY

 


 

 

Redaktor techniczny

MARIAN NAPIERZYNSKI

 

 

Wojskowe. Zakłady Graficzne w Warszawie

 

Zam. nr 8108 z dnia 2.VI.70 r.

CW-OXX-7502.

 

Cena zł 1.20